Llanelli A484 Active Travel Bridge Engagement

Ymgysylltu ynghylch Pont Teithio Llesol yr A484 Llanelli


This image: proposed design for the bridge. The map: The map shows a marker placed in the location of the proposed bridge, to the east of Llanelli. Y ddelwedd hon: dyluniad arfaethedig ar gyfer y bont. Y map: The map shows a marker placed in the location of the proposed bridge, to the east of Llanelli.

Welcome to the community engagement for the potential construction of a shared use (pedestrian/ cyclist) bridge crossing the A484 in Llanelli.

Croeso i'r dudalen ymgysylltu cymunedol ar gyfer y posibilrwydd o adeiladu pont rhannu defnydd (cerddwyr/ beicwyr) sy'n croesi'r A484 yn Llanelli.question_answer  Skip to the survey question_answer  Mynd i'r arolwg

This interactive document will guide you through the site and ask for your thoughts on the scheme through a short survey. This is because the construction of the bridge and associated links are being put forward for Active Travel Funding in 2021 to 2022.

Bydd y ddogfen ryngweithiol hon yn eich arwain drwy'r wefan ac yn gofyn am eich barn ar y cynllun drwy arolwg byr. Y rheswm am hyn yw bod y gwaith o adeiladu'r bont a chysylltiadau cysylltiedig yn cael eu cyflwyno ar gyfer Cyllid Teithio Llesol yn 2021 hyd at 2022.

The initial consultation is now closed.

Mae'r ymgynghoriad cychwynnol bellach ar gau.


info Look out for blue highlighted text like this - it will indicate interactive features on the map.

info Cadwch lygad am destun glas fel hwn - bydd yn dangos nodweddion rhyngweithiol ar y map.


Map Key
Allwedd y Map

Proposed bridge location
Lleoliad y bont arfaethedig

Why here?

Pam Yma?


This image: aerial photo of current site conditions. The map: The map shows the existing active travel route along the coast from Loughor to Burry Port and up past Llanelli to the A484. There is a map marker which plays the Llanelli Spinal Route video when clicked. Y ddelwedd hon: llun o'r awyr o amodau presennol y safle. Y map: The map shows the existing active travel route along the coast from Loughor to Burry Port and up past Llanelli to the A484. There is a map marker which plays the Llanelli Spinal Route video when clicked.

The bridge forms part of a wider network of plans to create a high-quality active travel route that will eventually connect Hendy in the North to the Millennium Coastal Path in the South and all the communities and destinations in between.

info This is being referred to as the Llanelli Spinal Route and a video showing more can be seen on the map.

The location of the bridge allows us to continue a direct route following the old railway line and will help to tie into existing infrastructure works completed this year up to Halfway and along Coedcae Road leading to Stebonheath and Coedcae Schools.

There will also be direct access to the retail and employment hub of Parc Trostre.

Mae'r bont yn rhan o rwydwaith ehangach o gynlluniau i greu llwybr teithio llesol o ansawdd uchel a fydd yn y pen draw yn cysylltu Hendy yn y Gogledd â Llwybr Arfordirol y Mileniwm yn y De a'r holl gymunedau a chyrchfannau rhyngddynt.

info Cyfeirir at hyn fel Prif Lwybr Llanelli a gallwch wylio fideo sy'n dangos mwy yma.

Mae lleoliad y bont yn ein galluogi i barhau â llwybr uniongyrchol gan ddilyn yr hen reilffordd a bydd yn helpu i gysylltu â'r gwaith seilwaith presennol a gwblhawyd eleni hyd at Halfway ac ar hyd Heol Coedcae sy'n arwain at Ysgolion Stebonheath a Choedcae.

Bydd mynediad uniongyrchol hefyd i'r ganolfan adwerthu a gwaith, sef Parc Trostre.


Map Key
Allwedd y Map

Proposed bridge location
Existing active travel route
Llanelli Spinal Route video
Lleoliad y bont arfaethedig
Llwybr Teithio Llesol presennol
Prif Lwybr Llanelli fideo

Plans for the Bridge

Cynlluniau ar gyfer y Bont


this image: proposed design for the bridge. The map: The map has zoomed into the bridge location and there are map markers which show images of the proposed bridge design when clicked. Y ddelwedd hon: dyluniad arfaethedig ar gyfer y bont. Y map: The map has zoomed into the bridge location and there are map markers which show images of the proposed bridge design when clicked.

The design of the bridge has been chosen to be both visually pleasing and to provide the best possible experience for those travelling by active travel methods with a 4-metre-wide nonslip waterproof surface and 1.4 metre parapet handrail along its length.

Paths leading to and from the bridge will also be well lit for enhanced safety.


info Detailed designs for the bridge can be viewed by clicking the appropriate links shown on the map.

Dewiswyd dylunio'r bont fel ei bod yn ddymunol yn weledol ac yn darparu'r profiad gorau posibl i'r rhai sy'n teithio drwy ddulliau teithio llesol. Bydd arwyneb gwrth-ddŵr, gwrthlithro 4 metr o led a chanllaw parapet metel 1.4 metr ar ei hyd.

Bydd llwybrau sy'n arwain at ac oddi wrth y bont hefyd wedi'u goleuo'n dda er mwyn gwella diogelwch.


info Cliciwch ar y marcwyr ar y map i weld dyluniadau manwl ar gyfer y bont.


Map Key
Allwedd y Map

Proposed bridge location
Bridge design images
Lleoliad y bont arfaethedig
Delweddau o ddyluniad y bont

Your Thoughts?

Eich Sylwadau?


This image: proposed design for the bridge. The map: The map shows the bridge location with a map marker which opens the survey when clicked. Y ddelwedd hon: dyluniad arfaethedig ar gyfer y bont. Y map: The map shows the bridge location with a map marker which opens the survey when clicked.

The initial consultation is now closed - but comments and suggestions are still welcome.

Mae'r ymgynghoriad cychwynnol bellach ar gau - ond mae croeso o hyd i sylwadau ac awgrymiadau.

Thank you for taking the time to explore the potential development. We would love to hear your thoughts.

Diolch ichi am gymryd yr amser i archwilio'r datblygiad posibl. Hoffem glywed eich sylwadau.


question_answer   Answer the survey here question_answer   Cwblhewch yr arolwg yma

info You can also click on the map marker to access the survey.

info Gallwch hefyd glirio ar farciwr y map i gael mynediad i'r arolwg.


Map Key
Allwedd y Map

Survey marker
Farciwr y arolwg
Brought to you by:
Cyflwynir gan:An Engaged Space community engagement on behalf of Carmarthenshire County Council. Powered by Deetu.

Got a story to tell?
Get in touch.

Llwyfan ymgysylltu cymunedol, Engaged Space, ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin. Cynhelir gan Deetu.

Oes gennych chi stori i'w hadrodd?
Cofiwch gysylltu.