Black Bridge Active Travel Engagement

Ymgysylltu - Teithio Llesol y Bont Ddu


This image: proposed design for the bridge. The map: The map shows a marker placed in the location of the proposed bridge, to the east of Llanelli. Y ddelwedd hon: dyluniad arfaethedig ar gyfer y bont. Y map: The map shows a marker placed in the location of the proposed bridge, to the east of Llanelli.

The initial consultation is now closed.

Mae'r ymgynghoriad cychwynnol bellach ar gau.

Welcome to the community engagement for the potential construction of a new shared use (pedestrian/ cyclist) bridge crossing the railway line in Llanelli.

Croeso i'r digwyddiad ymgysylltu â'r gymuned ar gyfer y posibilrwydd o adeiladu pont newydd a rennir (cerddwyr/beicwyr) sy'n croesi'r rheilffordd yn Llanelli.question_answer  Skip to the survey question_answer  Mynd i'r arolwg

This interactive document will guide you through the site and ask for your thoughts on the scheme through a short survey.

We are seeking your views as the new bridge and adjoining links are due to be put forward for Active Travel funding in 2022/2023.

Bydd y ddogfen ryngweithiol hon yn eich arwain drwy'r safle ac yn gofyn am eich barn ar y cynllun drwy arolwg byr.

Rydym yn gofyn am eich barn gan y bydd y bont newydd a'r cysylltiadau cyfagos yn cael eu cyflwyno ar gyfer cyllid Teithio Llesol yn 2022/2023.


info Look out for blue highlighted text like this - it will indicate interactive features on the map.

info Cadwch lygad am destun glas fel hwn - bydd yn dangos nodweddion rhyngweithiol ar y map.


Map Key
Allwedd y Map

Proposed bridge location
Lleoliad y bont arfaethedig

Why here?

Pam Yma?


This image: aerial photo of current site conditions. The map: The map shows the existing active travel route along the coast from Loughor to Burry Port and up past Llanelli to the A484. There is a map marker which plays the Llanelli Spinal Route video when clicked. Y ddelwedd hon: llun o'r awyr o amodau presennol y safle. Y map: The map shows the existing active travel route along the coast from Loughor to Burry Port and up past Llanelli to the A484. There is a map marker which plays the Llanelli Spinal Route video when clicked.

The bridge forms part of a wider series of plans to create a high quality continuous active travel network throughout Llanelli with a particular emphasis on the Llanelli Spinal route that will eventually connect Hendy in the North to the Pentre Awel development and Millennium Coastal Path in the South. The route will also help to connect all communities and key destinations in-between.

info This is being referred to as the Llanelli Spinal Route and a video showing more can be seen on the map.

The replacement bridge will allow all users, including those that are disabled, along with those travelling with prams/buggies to access the traffic free path that leads up through the former Pen-y-fan quarry and ongoing links to key destinations such as Trostre Retail park, Llanelli railway station and to Halfway (once the A484 shared use bridge is built) as well as connect South to works done previously.

Mae'r bont yn rhan o gyfres ehangach o gynlluniau i greu rhwydwaith teithio llesol parhaus o ansawdd uchel ledled Llanelli gyda phwyslais arbennig ar brif lwybr Llanelli a fydd yn y pen draw yn cysylltu'r Hendy yn y Gogledd â datblygiad Pentre Awel a Llwybr Arfordirol y Mileniwm yn y De. Bydd y llwybr hefyd yn helpu i gysylltu pob cymuned a chyrchfannau allweddol yn y canol.

info Cyfeirir at hyn fel Prif Lwybr Llanelli a gallwch wylio fideo sy'n dangos mwy yma.

Bydd y bont newydd yn caniatáu i bob defnyddiwr, gan gynnwys y rhai sy'n anabl, ynghyd â'r rhai sy'n teithio gyda phramiau/bygis gael mynediad i'r llwybr di-draffig sy'n arwain i fyny drwy hen chwarel Pen-y-fan a chysylltiadau parhaus â chyrchfannau allweddol fel parc Adwerthu Trostre, gorsaf reilffordd Llanelli ac i Halfway (ar ôl i'r bont 'rhannu defnydd' ar yr A484 gael ei hadeiladu) yn ogystal â chysylltu'r De â gwaith a wnaed o'r blaen.


Map Key
Allwedd y Map

(Black Bridge) Proposed bridge location
Existing active travel route
(A484) Proposed bridge location
Llanelli Spinal Route video
(Bont Ddu) Lleoliad y bont arfaethedig
Llwybr Teithio Llesol presennol
(A484) Lleoliad y bont arfaethedig
Prif Lwybr Llanelli fideo

Plans for the Bridge

Cynlluniau ar gyfer y Bont


this image: proposed design for the bridge. The map: The map has zoomed into the bridge location and there are map markers which show images of the proposed bridge design when clicked. Y ddelwedd hon: dyluniad arfaethedig ar gyfer y bont. Y map: The map has zoomed into the bridge location and there are map markers which show images of the proposed bridge design when clicked.

The design of the bridge has been developed with feedback from Network Rail and is fully complaint with Active Travel guidelines. This will include a non-slip waterproof surface and extended heigh parapet along its length.

Paths leading to and from the bridge will also be well lit for enhanced safety.


info Detailed designs for the bridge can be viewed by clicking the appropriate links shown on the map.

Dyluniwyd y bont drwy ystyried adborth gan Network Rail ac mae'n cydymffurfio'n llwyr â chanllawiau Teithio Llesol. Bydd hyn yn cynnwys arwyneb gwrth-ddŵr di-lithr a pharapet uchel estynedig ar ei hyd.

Bydd llwybrau sy'n arwain at ac oddi wrth y bont hefyd wedi'u goleuo'n dda er mwyn gwella diogelwch.


info Cliciwch ar y marcwyr ar y map i weld dyluniadau manwl ar gyfer y bont.


Map Key
Allwedd y Map

Proposed bridge location
Bridge design images
Lleoliad y bont arfaethedig
Delweddau o ddyluniad y bont

Your Thoughts?

Eich Sylwadau?


This image: proposed design for the bridge. The map: The map shows the bridge location with a map marker which opens the survey when clicked. Y ddelwedd hon: dyluniad arfaethedig ar gyfer y bont. Y map: The map shows the bridge location with a map marker which opens the survey when clicked.

The initial consultation is now closed - but comments and suggestions are still welcome.

Mae'r ymgynghoriad cychwynnol bellach ar gau - ond mae croeso o hyd i sylwadau ac awgrymiadau.

Thank you for taking the time to explore the potential development. We would love to hear your thoughts.

Diolch ichi am gymryd yr amser i archwilio'r datblygiad posibl. Hoffem glywed eich sylwadau.


question_answer   Answer the survey here question_answer   Cwblhewch yr arolwg yma

Initial consultation will end on Sunday 23rd January, but comments and suggestions are welcome after this period.

Bydd yr ymgynghoriad cychwynnol yn dod i ben ddydd Sul 23 Ionawr, ond mae croeso i chi gyflwyno sylwadau ac awgrymiadau ar ôl y cyfnod hwn.

info You can also click on the map marker to access the survey.

info Gallwch hefyd glirio ar farciwr y map i gael mynediad i'r arolwg.


Map Key
Allwedd y Map

Survey marker
Farciwr y arolwg
Brought to you by:
Cyflwynir gan:An Engaged Space community engagement on behalf of Carmarthenshire County Council. Powered by Deetu.

Got a story to tell?
Get in touch.

Llwyfan ymgysylltu cymunedol, Engaged Space, ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin. Cynhelir gan Deetu.

Oes gennych chi stori i'w hadrodd?
Cofiwch gysylltu.